REGULAMIN PROGRAMU KSIĘGOWEGO 

UMOWA 

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. W ramach umowy o świadczenie usług księgowych przez Zleceniobiorcę, zwanym dalej Administratorem Zleceniodawca ,zwany dalej Użytkownikiem może, ale nie musi korzystać z programu księgowego I.B.R.S sp. z o.o. Program jest udostępniany bezpłatnie dla Użytkowników z Umową o oświadczenie usług księgowy przez biuro oraz odpłatnie dla Użytkowników kożystających tylko z programu ( Samodzielna księgowość online) . Bezpłatnie przez 3 miesiące dla każdego użytkownika.
 2. Użytkownik może zakończyć kożystanie z programu po upływie 3 miesięcy bez obowiązku wyrejestrowania z programu i informowania biura o rezygnacji.
 3. Usługa darmowego dostępu do oprogramowania oznacza usługę wysyłania i odbierania treści za pośrednictwem publicznych sieci w rozumieniu ustawy prawa telekomunikacyjnego  z dnia 21.074.2000 r.( DZ.U. z 2000 r. Nr 73, poz.852 z późniejszymi zmianami).
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wady oprogramowania, na którym Użytkownik będzie używał programu iSaaS, w tym za wadliwe działanie połączenia internetowego z którego korzysta Użytkownik oraz awarie techniczne urządzeń używanych przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu programu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie programu przez Użytkownika osobom trzecim.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z przechowywanie przez Użytkownika treści pozostających w konflikcie z polskimi przepisami prawa.  

 

§ 2

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

 

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienie ciągłego dostępu do programu I.B.R.S sp. z o.o., prze 24 godziny na dobę ,365 dni w roku. Jednakowo zastrzega sobie prawo do przerw technicznych  w działaniu programu. .
 2. Administrator programu księgowego I.B.R.S sp. z o.o. ma prawo do wglądu i modyfikacji programu (np. szata graficzna , funkcje , aktualizacja, kopia zapasowa .... itd itp).
 3. Administrator programu księgowego I.B.R.S sp. z o.o. oraz księgowy Internetowego biura rachunkowego I.B.R.S sp. z o.o. ma prawo do wglądu i modyfikacji danych użuykownika w programie tylko za zgodą Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego przez Użytkownika, jak również za szkody powstałe w wyniku awarii systemów , w których program I.B.R.S sp. z o.o. będzie użytkowany.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie  w programie iSaaS danych niezgodnych z przepisami prawa polskiego lub nieprawdziwych dokumentów księgowych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z powodu udostępnienia dostępu i hasła osobom trzecim.

 

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie zmiany w regulaminie programu I.B.R.S sp. z o.o. oraz w cenniku Administrator zobowiązuje się przekazać Użytkownikowi drogą listowną bądż elektoniczną bądź na stronie Internetowe-biuro-rachunkowe.pl .
 2. Rozwiązanie umowy o korzystaniu z oprogramowania może nastąpić bez konieczności rozwiązywania Umowy oświadczenie usług księgowych. Zakres formalności związanych z rezygnacja z usług Użytkownik i Administrator zobowiązują się uzgadniać wspólnie w drodze negocjacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011.Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Kopiowanie  lub rozpowszechnianie materiału zawartego w tej umowie jest zabronione.

UMOWA 

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

UŻYTKOWNIK PROGRAMU 

zwaną dalej Zleceniodawcą

a

IBRS Sp, z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy Al. Wolności 79/4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732183, NIP 9492229166, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł, reprezentowaną przez:

2. Mateusza Świebodę – Prezesa zarządu ,

zwaną dalej Zleceniobiorcą, 

zwanymi dalej również łącznie "Stronami" lub każda z osobna "Stroną".

§ 1

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "Rozporządzenie" lub "RODO") w stosunku do danych powierzonych Zleceniobiorcy.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy, co dotyczy również przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Ust. 2 nie stosuje się, jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Zleceniobiorcę przepisy prawa. W takiej sytuacji informuje on Zleceniodawcę przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 2

1. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania usług związanych z prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej oraz prowadzenia ksiąg, a także wykonania pozostałych operacji przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszej Umowie, nieobjętych wprost przedmiotem usług. 

2. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe następujących kategorii osób: pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów, które Zleceniodawca przetwarza jako administrator

3. Zleceniobiorca może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL , email, adres, dane os. członków rodziny , telefon, NIP regon  itp. Na danych tych będą wykonywane następujące operacje:  przechowywanie, archiwizacja, uzupełnianie itp.

4. Zleceniodawca oświadcza, że charakter danych osobowych powierzanych niniejszą Umową, obejmuje / nie obejmuje (wybrać właściwe) szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO oraz danych dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO.

§ 3

1. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Zleceniobiorcę odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszej Umowie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.

2. Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia nałożonych na niego niniejszą Umową zobowiązań.

3. Zleceniobiorca umożliwia Zleceniodawcy lub audytorowi przez niego upoważnionemu przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. 

4. Uprawnienia określone w powyższych ustępach niniejszego paragrafu przysługują Zleceniodawcy odpowiednio w stosunku do Podwykonawców, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku powierzenia Zleceniobiorcę przetwarzania danych Podwykonawcom, zgodnie z § 7 Umowy

5. W związku z obowiązkiem określonym w ustępach powyżej, Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które dotyczą ochrony danych osobowych.

§ 4

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wdrożenia ze skutkiem na dzień 25 maja 2018 r. odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych uwzględniający stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

2. Środki, o których mowa w ustępie poprzednim, to między innymi w stosownych przypadkach:

a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

§ 5

1. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych, Zleceniobiorca zobowiązuje się od dnia stosowania Rozporządzenia do pomocy Zleceniodawcy, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, w szczególności w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III Rozporządzenia.

2. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych oraz posiadane informacje, Zleceniobiorca zobowiązuje się do pomocy Zleceniodawcy w zakresie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w art. 32-34 w Sekcji 2 i art. 35-36 Sekcji 3 Rozdziału IV Rozporządzenia, tj. w szczególności dotyczących wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych przez Zleceniodawcę organowi nadzorczemu oraz osobie, której dane dotyczą, co oznacza udzielenie Zleceniodawcy na każde jego żądanie i we wskazanym przez niego terminie, wszelkich wyjaśnień i innych form wsparcia, w tym informacji o stanie faktycznym, które pomogą Zleceniodawcy w spełnieniu jego obowiązków wynikających z RODO, o których mowa. 

§ 6

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (dalej "Rejestr") dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy.

2. Rejestr zawiera następujące informacje:

a) imię i nazwisko / nazwa i dane kontaktowe Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy, a także ich przedstawicieli, jeżeli ma to zastosowanie zgodnie z RODO oraz inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony;

b) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy;

c) ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych;

d) informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nazwy tych państw lub podmiotów, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń.

§ 7

1. Zleceniodawca wyraża zgodę, aby Zleceniobiorca powierzył dalej przetwarzanie danych osobowych (dalej "Podpowierzenie") i wykonywanie zadań wynikających z Umowy podmiotowi trzeciemu (dalej "Podwykonawca"), pod warunkiem, że:

a) Zleceniobiorca powiadomi uprzednio Zleceniodawcę, mailem lub w formie pisemnej, o swoim zamiarze Podpowierzenia;

b) Zleceniodawca zachowuje prawo sprzeciwu wobec zamiaru Podpowierzenia lub zmiany jego warunków przez Zleceniobiorcę;

c) zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z Umowy;

d) przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Zleceniodawcy zostaną zachowane w umowie Podpowierzenia odpowiednio do warunków, opisanych w niniejszej Umowie; 

e) Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów związanych z procesami lub projektami wynikającymi z Umowy;

f) Podpowierzenie nie naruszy interesów Zleceniodawcy;

g) umowa Podpowierzenia zostanie zawarta z Podwykonawcą na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wszelkie obowiązki Zleceniobiorcy, wynikające z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zastosuje odpowiednio do Podwykonawcy w umowie Podpowierzenia;

h) Podwykonawca spełnia obowiązki wynikające z Rozporządzenia, nakładane bezpośrednio na podmiot przetwarzający w rozumieniu Rozporządzenia, w tym w szczególności obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych, o których mowa w Rozporządzeniu.

2. Zleceniobiorca w umowie Podpowierzenia zobowiąże Podwykonawców do przestrzegania przy przetwarzaniu powierzonych danych obowiązków dotyczących ochrony danych na poziomie, co najmniej określonym w niniejszej Umowie oraz Rozporządzeniu.

3. Jeżeli Podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków określonych w niniejszej Umowie lub RODO, pełna odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wypełnienie tych obowiązków spoczywa na Zleceniobiorcy.

§ 8

1. Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Zleceniobiorcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia zobowiązany jest także Zleceniobiorca, a samo zobowiązanie obejmuje podmioty, wymienione w niniejszym ustępie bezterminowo, tj. także po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy. Postanowienia dotyczące zachowania tajemnicy, o której mowa w niniejszym ustępie, Zleceniobiorca ma obowiązek stosować odpowiednio także wobec swoich Podwykonawców i osób dopuszczonych przez Podwykonawców do przetwarzania danych osobowych.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba mająca dostęp do danych osobowych będzie je przetwarzała wyłącznie na polecenie Zleceniodawcy, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

3. Zleceniobiorca po zakończeniu realizacji usług, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu powierzonych mu danych oraz do usunięcia wszystkich ich istniejących kopii, sporządzonych na potrzeby bieżącej pracy, bądź na wyraźne żądanie Zleceniobiorcy - dokonać usunięcia powierzonych danych osobowych, zamiast ich zwrotu, chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. Na każde życzenie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych. Sposób zakończenia przetwarzania danych osobowych po sfinalizowaniu realizacji usług na rzecz Zleceniodawcy, opisany w niniejszym ustępie, Zleceniobiorca powinien wskazać odpowiednio swoim Podwykonawcom, w przypadku Podpowierzenia. Czas trwania przetwarzania danych osobowych w imieniu Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę (oraz odpowiednio - Podwykonawców) trwa do dnia zrealizowania obowiązku zwrotu lub usunięcia danych, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

§ 9

1. Zleceniobiorca oświadcza, że w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od wykrycia naruszenia, poinformuje o tym Zleceniodawcę. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 musi co najmniej:

a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji; 

c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Zleceniobiorcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

3. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Zleceniobiorca jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich okoliczności i zebrania wszelkich dowodów, które pomogą Zleceniodawcy wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane. 

§ 10

1. Zleceniobiorca odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały wobec Zleceniodawcy lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub obowiązkami nałożonymi przez Rozporządzenie, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych bezpośrednio na Zleceniobiorcę oraz w wyniku działania poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zleceniodawcy lub wbrew tym instrukcjom.

2. Zleceniodawca odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec osób trzecich w wyniku przetwarzania danych naruszającego Rozporządzenie lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z ust. 1 i 2, jeżeli udowodnią, że zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione.

4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu biorą udział obie Strony i są odpowiedzialne za szkodę spowodowaną przetwarzaniem zgodnie z ust. 1 i ust. 2, ponoszą one odpowiedzialność solidarną. 

5. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i ust. 2.

6. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy, dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, jak za działania lub zaniechania własne, przez co postanowienia dotyczące odpowiedzialności Zleceniobiorcy na warunkach opisanych powyżej obejmują także odpowiedzialność Zleceniobiorcy za działania lub zaniechania jego Podwykonawców.

 

§ 11

1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas .nieokreślony. (wskazać czy na czas określony - wówczas od ... do ... albo na czas nieokreślony), przy czym termin jej wypowiedzenia wynosi .miesiąc. (wskazać właściwy)

2. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Zleceniobiorca: 

a) wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, na co Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy uwagę na piśmie, a Zleceniobiorca w wyznaczonych przez Zleceniodawcę terminie nie usunie wskazanych naruszeń,

b) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, na co Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy uwagę na piśmie, a Zleceniobiorca w wyznaczonych przez Zleceniodawcę terminie nie usunie wskazanych naruszeń.

§ 12

1. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu LUB PUBLIKACJI NA STRONIE .

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, a od oraz Rozporządzenia.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania LUB DOŁĄCZENIA DO PORTALU Z PROGRAMEM .

5. Zgodną wolą Stron jest uregulowanie aktualnych warunków powierzenia przetwarzania danych osobowych. W momencie wejścia w życie niniejszej Umowy jej postanowienia zastępują wszelkie dotychczasowe ustalenia Stron, zawarte w umowie lub umowach powierzenia, sporządzonych w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej Umowie. 

 

Copyright © 2011.Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Kopiowanie  lub rozpowszechnianie materiału zawartego w tej umowie jest zabronione.

 

To jest ważna informacja ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe ( adres email, i inne dane które wprowadzili Państwo do serwisu dobrowolnie )!

 

Dbając o zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz spełniając względem Państwa obowiązek informacyjny, prosimy o reakcję, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.

 

 

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia „RODO”, zwanego także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (to znaczy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obecnie prowadzimy weryfikację wyrażonych przez naszych Klientów zgód na przetwarzanie danych.

 

Spełniając względem Państwa obowiązek informacyjny prosimy o reakcję, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest IBRS Sp z o.o., KRS 0000732183 (zwany dalej IBRS).

 

 

Aby wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez IBRS Państwa danych osobowych w celach określonych poniżej (w szczególności adresu email, na który otrzymali Państwo tę informację), co będzie równoznaczne z usunięciem tych danych z baz IBRS (z wyjątkiem danych zawartych na wnioskach i polisach ubezpieczeniowych obsługiwanych przez IBRS) - prosimy kliknąć w ten link lub odpowiedzieć na ten email.

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez IBRS lub na jego zlecenie marketingu dedykowanych ofert ubezpieczeniowych (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych, oraz podobnych środków komunikacji, ) w celach: informacyjnych, przedstawiania ofert oraz prowadzenia działań promocyjnych obecnie, jak i w przyszłości.

 

Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz.

 

Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi szkód (roszczeń z polis ubezpieczeniowych) . Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. IBRS wykorzystuje ww. informacje do oceny Państwa preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu.

 

Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Informujemy, że Państwa sprzeciw na marketing bezpośredni będzie równoznaczny z wycofaniem zgody na profilowanie.

 

W celu prawidłowej realizacji usług Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom handlowym (np. w celu realizacji sprzedaży ubezpieczeniowej, obsługi platformy sprzedażowej i opiniotwórczej).

 

Mają Państwo prawo:

 

dostępu do Państwadanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,

do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Proszę pamiętać, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. także będą Państwo mieli prawo:

 

wniesienia skargi do organu nadzorczego;

prawo do przenoszenia danych;

"prawo do bycia zapomnianym".

Poniżej znajdą Państwo wyjaśnienie praw.

 

Prawo dostępu do swoich danych - czyli prawo zwrócenia się do IBRS z zapytaniem, czy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania danych oraz osób trzecich, którym IBRS przekazuje Państwa Dane Osobowe.

 

Aby uzyskać dostęp do przechowywanych przez IBRS informacji, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie.

 

Prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych - mogą Państwo zaktualizować swoje Dane Osobowe. W celu przekazania dyspozycji w zakresie aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;

 

Prawo wniesienia sprzeciwu - mają Państwo prawo wnieść sprzeciw do IBRS w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu IBRS, w tym profilowania (np. przesyłania spersonalizowanych ofert). Mają Państwo również prawo sprzeciwić się wszelkim wynikom przetwarzania danych, które naruszają jego prawa i które są prowadzone wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów. W celu wniesienia sprzeciwu prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;

 

Prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;

 

Prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od IBRS danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na Państwa żądanie dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia danych, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Portal jest przeznaczony i dedykowany dla firm wpisanych do CEIGD oraz KRS .

Biuro rachunkowe Częstochowa

 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz okreśclić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

×